Napravi Sam Logo

Pokrivanje krova crijepom

Kategorije

25.09.2007
Tradicionalni krovovo pokriveni crijepom, još uvijek drže oko 75 % crijep kao pokrivni materijal.
Ostalih 25 % spada na šindru, salonit, polikarbonate, kamen, lim i ostalo.


Prilikom konstrukcije krovišta, neophodno je projektirati takovu konstrukciju da ona može izdržati sve vrste pokrova.
To je naročito važno kod pokrivanja crijepom kao osnovnim i najčešćim pokrovom.

Tako je naročito važan razmak između letava jer svaki crijep ima drugačiji razmak.

Krovne letve pribijaju se na rogove uz određeni razmak. Pokrivati se počne uvijek odozdo prema gore i to dijagonalno.
Važno je reći da se moraju pokrivati obje strane krovišta zbog ravnoteže.

Pokrivanje se mora završiti na sljemenu krova postavljajući sljemenjake kojima se vežu obje stane crijepa.

Prije pokrivanja treba proračunati donji i gornji razmak, kako nebi crijep moraliu rezati po dužini na kraju reda.

Rubove krova zaštićujemo okomito zabijenom daskom i pocinčanim limom savinutim tako da ulazio pod crijep a rub lima štiti od naleta vjetra.

Sljemenjake zabijamo čavlima ili učvršćujemo cement mortom.

Bočne strane na sljemenu zaštićujemo rešetkom od nehrđajućeg lima kako bi pticama spriječili gnježđenje i onečišćenje.