Napravi Sam Logo

Brisanje prava služnosti na nekretnini

30.08.2008
 
Ovaj podnesak podnosi se Sudu ukoliko je na nekoj nekretnini upisano doživotno pravo služnosti (Uživanja), a osoba je preminula pa više ne postoje pravni uvjeti za služnost.
 
 
 

OPĆINSKOM SUDU

U  (Sjedište nadležnog suda)

 

- zemljišnoknjižni odjel -

 

 

Zemljišnoknjižna stvar

 

 

 

Predlagaelj: Janko Janković iz Varaždina B.Radića bb

 

Protustranke:  pok. Barić Bara

                       pok. Jurić Jure

                      

                   

 

 

PRIJEDLOG ZA BRISANJE SLUŽNOSTI

DOŽIVOTNOG UŽIVANJA

    

na nekretninama upisanim

u z. k. ul. (navesti zk. Uložak), čkbr. (navesti kč brojeve)

k. o. (navesti katastarsku općinu)                                                                                         

 

            Temeljem smrtnih listova izdanih u Matičnom uredu (sjedište ) izdanih dana _____________________, predlagatelj predlaže Naslovu da donese

 

R  J  E  Š  E  N  J  E

 

            Općinski sud u (Sjedište suda) po ovlaštenom z. k. referentu _______________ na prijedlog (predlagatelj)iz (Adresa), radi upisa brisanja prava služnosti doživotnog uživanja u z. k. ul. ___ k. o. ____ dana _______ ___

 

r  i  j  e  š  i  o    j  e

 

            Temeljem smrtnih listova od _____________ 2005. godine izdanih od Matičnog ureda _______ brisanje uknjižbe prava služnosti doživotnog uživanja na nekretninama predlagatelja i to:

 

upisanim u z. k. ul. _____

 

čkbr. _________________

 

k. o. _________

 

dopušta se:

 

1.UKNJIŽBA BRISANJA PRAVA SLUŽNOSTI, DOŽIVOTNOG UŽIVANJA upisanih

za korist pok. Barić Bare

               pok. Jurić Jure

 

            Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

 

            U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

 

            Sudska pristojba po Tar. br. 15 Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od 50,00 kn je naplaćena na prijedlogu.

 

 

DNA:

1. Predlagatelj