Napravi Sam Logo

Kako rade pumpe za vodu?

Kategorije

29.09.2007
Pumpe su uglavnom izum 20 stoljeća bez kojih bi  naš život bio nezamisliv.
Pumpe uglavnom možemo podijeliti u 2 osnovne skupine:
 
  -Ručne pumpe
 
 - Motorne pumpe
 
Druga podjela pumpi je  prema dobavi vode iz zemlje. Tako imamo pumpe sa trajnom dobavom i pumpe na mah.
 
Ručne pumpe su isključivo pumpe na mah, a električne mogu biti iz obadvije kategorije.
 
Da bi pumpa mogla izvući vodu iz zemlje ili neke posude, potrebno je savladati silu težu koristeći pritom neku silu, ljudsku snagu ili snagu stroja.
Ovdje ću opisati princip rada ručne pumpe koju imamo u vrtu.
 
Ta pumpa ima 2 ventila, usisni i propusni.
Kad pritisnemo ručku dolje, stapni se dio podigne i tlakom podiže usisni ventil te podigne vodu u usisnu komoru.
Potiskivanjem ručke gore, tlak zatvara usisni ventil i prelijeva vodu u ispusnu cijev.
 
- Centrifugalne pumpe rade na principu centrifugalne sile koja nastaje vrtnjom osovine sa lopaticama koje su postavljene radijalno. Sila sabija vodu u centar pumpe a nailaskom na usku cijev za izbacivanje pritisak se udvostručava i izbacuje vodu pod pritiskom van.