Napravi Sam Logo

Prijedlog za brisanje zabilježbe o objektu sagrađenom bez građ. dozvole

Kategorije

30.08.2008
Čest je slučaj da je u ZK spisima pod "Teret" u ZK Izvatku, pribilježena opaska koja glasi ovako:
 
"Predbilježuje se da je objekat upisan u ZK bez građevne dozvole"
 
 
U tom slučaju, kad se steknu uvjeti za Uporabnu dozvolu (koja usput sad više kao takva nije potrebna), treba Sudu dostaviti ovakav podnesak:
 
 
 

Općinski sud u (Nadležni sud)

Zemljišnoknjižni odjel

 

Zemljišno knjižni predmet

 

 

 

Predlagatelj:_________________________________________________

 

 

 

                                          PRIJEDLOG ZA BRISANJE ZABILJEŽBE

                                          DA JE UPIS OBJEKTA OBAVLJEN BEZ PRILOŽENE        

                                          GRAĐEVNE DOZVOLE

 

                                          na nekretninama upisanim u z.k.ul.___________

 

                                                                                          čkbr.____________

 

                                                                                            k.o.___________________

 

 

 

 

 

U Varaždinu,dana_________________                                                    _________________

                                                                                                                   /potpis predlagatelja/

 

 

 

Temeljem________________________

 

 

 

 

Predlaže se da sud donese slijedeće:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Z.           /04         

                 

                                                      R J E Š E N J E

 

    Općinski sud u (nadležnos suda) po sucu/ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu/ici__________________ na prijedlog_____________________________ radi brisanja zabilježbe da je upis objekta obavljen bez priložene uporabne dozvole u z.k.ul._____________ k.o.______________

 

                                                      r i j e š i o   j e

 

    Temeljem ________________izdane od___________________klasa_______ur.br.______

dopušta se:

 

BRISANJE ZABILJEŽBE DA JE UPIS OBJEKTA OBAVLJEN BEZ PRILOŽENE GRAĐEVNE DOZVOLE

 

na nekretninama predlagatelja i to:

 

upisanim u z.k.ul._________________

 

čkbr.___________________________

 

k.o.________________.

 

Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave,a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

Sudska pristojba po tar. br.___________ Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od____________.

Sudska pristojba je bila plaćena.

Sudska pristojba po tar.br.________ Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od____________.

Sudska pristojba se treba platiti u roku od _________dana po primitku naloga odnosno opomene.

Oslobođenje od sudskih pristojbi po________________.

 

 

DNA:

1. Predlagatelj

2. Ministarstvo prostornog uređenja,graditeljstva i stanovanja, uprava za inspekcijske                                                                                 

    poslove, PJ _______(Nadležnost)