Napravi Sam Logo

Regulacija okretaja asinhronih motora

Kategorije

28.10.2007
Za razliku od sinhronih motora, kod kojih se okretaji mogu regulirati trijakom, kod asinhronih motora je to malo teže.
 
Smanjenje okretaja je moguće napraviti smanjivanjem napona , međutim lineranim smanjivanjem napona, smanjuje se i snaga.
 
Jedini pravi način za reguliranje broja okretaja asinhronog motora je smanjenje frekvencije u mreži.
 
Takav način primjeran je samo kod motora manje snage , jer je izrada takovog uređaja za promjenu frekvencije vrlo skupa, te se zbog složenosti ne preporuča u "Sam svoj majstor" izvedbi.
 
No, za motore snage do 100 W, neće biti problem napraviti ni manje iskusnom elektroničaru.
 
Ukoliko ste se susretali sa izradom DC-AC pretvarača, tamo se koristi IC 4047B koji je multivibrator sa 2 astabila, kojima se određuje frekvencija u mreži 220 V.
 
Trajanje pravokutnog napona ovisi o kondenzatoru između nožice 1 IC-a i potenciometra.
Trajanje tog impulsa može biti od 1 - 100 msec, a određuje se potenciometrom od 250 K.
Tim potenciometrom se mogu dobiti frekvencije od 5 - 60 Hz.
 
Uglavnom za ovaj sklop regulacije brzine okretaja, potreban nam je referentni izvor DC od 12 V kojim se pomoću 2 izvoda transformatora  2 x 9V regulira obrtni moment.
Energetski dio se preko mosnog spoja spaja na mrežu 220 V, gdje se ispravlja , te na kondenzatorima iznosi napon oko 230 V/50Hz.
 
Istovremeno je na motoru napon samo oko 155 V, te o tom naponu ovisi brzina vrtnje elektromotora i njegov zakretni momenat.