Napravi Sam Logo

Tabularna izjava (Insula tabulandi)

Kategorije

30.08.2008
 
Ovakova izjava koja može biti poseban dokumenat, a može biti i sastavni dio Ugovora, neophodan je, jer se bez njega ne može izvršiti pravo uknjižbe na novog vlasnika.
 
NAPOMENA:
 
Podaci iz Ugovora su opcionalni i izmišljeni !!
 

OPĆINSKOM SUDU U VARAŽDINU

Zemljišno-knjižni odjel

 

 Zemljišno-knjižni predmet

 

Predlagatelj: Marko Marković iz Varaždina, D. Cesarića 69, JMBG _____________

 

 

Protustranka: Marko Mirtić iz Zagreba, Treće Poljanice 3/III

 

  

                                                     P R I J E D L O G

 

za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama upisanih u PU 3214 k. o. Varaždin                         

 

                                                        R J E Š E NJ E

 

            Temeljem ugovora o kupoprodaji od ___________ godine ovjerenog kod javnog bilježnika _______________  iz Varaždina, dana ___________ godine pod brojem OV-________, dopušta se na nekretninama protustranke:

  

 UKNJIŽBA PRAVA VLASNIŠTVA

 

Jednosobni stana u Varaždinu, M. Krleže 1, koja je zgrada sagrađena na čkbr. ______, stan u I ulazu, na IX katu, stan broj 59,koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, hodnika, kupaonice sa wc, lođe ukupne površine _____ m2. Stanu pripada drvarnica, koji je stan upisan u PU ____ k. o. Varaždin, kao i suvlasnički dio nekretnine koji pripada stanu, sukladno čl. 68. u svezi sa čl. 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za korist:

 

Marka Markovića iz Varaždina, D. Cesarića 69, u cijelosti.

 

 

            Propisana pristojba u iznosu od 250,00 kuna, naplaćena je

            čekovnom uplatnicom, koja prileže spisu.

Provedba se povjerava ovosudnom z. k. odjelu.

            Prijepis isprava stavlja se u zbirku isprava.

           

Obavijest: 1. Predlagatelj

                 2. Protustranka

                 3. Porezna uprava Varaždin

           

                               

PREDLAGATELJ:

 

Marko Marković