Napravi Sam Logo

Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Kategorije

01.09.2008
Često je slučaj da se prema starijim osobama sastavi Ugovor o uzdržavanju od strane njihovih nasljednika, ukućana ili drugih osoba.
Međutim, u nazivu i pravnoj kvalifikaciji između ovih ugovora postoji vrlo velika razlika...
 
Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklapaju osoba koja se uzdržava (Primatelj ugovora), i osoba koja uzdržava (Davatelj ugovora).
Tim Ugovorom Davatelj se obvezuje da će Primatelja uzdržavati, brinuti se o njemu doživotno, dakle, brinuti se o lijekovima, odjeći, obući, prehrani, liječničkoj pomoći, smještaju u Domove za starije i nemoćne (opcionalno), te dostojanstven pogreb i  podmirenje svih pogrebnih troškova.
 
Obavezuje se također da se ukoliko Primatelj to želi prilikom pogreba obave sve ceremonje prema vjerskom, mjesnom ili drugom običaju kako je to Primatelj naveo.
 
Primatelj može ukoliko želi pomagati za života Davatelja novčano, materijalno ili na drugi način, ali to nije obvezan prema člancima Ugovora o doživotnom uzdržavanju.
 
Ukoliko Primatelj ugovora o doživotnom uzdržavanju ima ostale zakonske nasljednike, oni po tom Ugovoru nemaju pravo na nužni dio.
 
Ukoliko Davatelj ugovora savjesno i zakonski provodi članke iz tog Ugovora, ne postoji Zakon koji bi ga mogao pobiti, u smislu ostalih nasljednika i njihovog prava na nužni dio.
 
Ugovorom o Doživotnom uzdržavanju sva imovina koja je navedena u ugovoru prelazi u vlasništvo Davatelja uzdržavanja, ali tek nakon smrti Primatelja.
 
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ima iste sastavke i članove kao i Ugovor o doživotnom uzdržavanju, s time što imovina Primatelja prelazi u vlasništvo Davatelja odmah po potpisu.
 
Oba Ugovora moraju biti solemnizirana (potvrđena) od JBU (javne bilježničke ustanove) ili nadležnog Suda, u protivnom nemaju pravnu valjanost.
 
Ovakovi Ugovori mogu se raskinuti u svako doba ukoliko obje stranne to zatraže ali obostrano.
Jednostrano se ugovori nemogu raskinuti.
 
Evo, kako bi trebao izgledati sastavak (špranca)Ugovora o dosmrtnom, odnosno doživotnom uzdržavanju:
 
 
 

Primjer predloška (šprance) UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

 

 

_______________________________     iz ____________________ JMBG _________________

 

(u daljnjem tekstu PRIMATELJ UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU)

 

                                                                    i

 

_______________________________    iz _____________________JMBG _________________

 

(u daljnjem tekstu DAVATELJ UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU)

 

 

 

sklopili su dana ________________20__

 

 

 

                       UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

 

Ovim ugovorom Primatelj uzdržavanja daje Davatelju uzdržavanja slijedeće nekretnine:

 

- kč br ___________ upisane u zkul_________   u naravi __________površine_________m2

_ kč

 

_ itd

 

_itd

 

Pokretnine:

 

Navesti vrstu, te približnu vrijednost (automobil, motorkotač, brod)

 

Davatelj uzdržavanja može na temelju solemnizacije ovog Ugovora kod JBU ili Suda, stupiti u posjed navedenih nekretnina i pokretnih stvari ODMAH po potpisivanju istog u svoju korist i u svoje ime.

 

Na temelju ovog Ugovora, Davatelj uzdržavanja prihvaća obaveze iz Ugovora kako slijedi:

 

                                                                Član 1

Uzdržavati, njegovati Primatelja dosmrtno prema njegovim potrebama i u dobroj vjeri a naročito:

 

-         pomagati mu oko održavanja osobne higijene

-         osigurati propisane lijekove i liječničku pomoć

-         osigurati mu adekvatni smještaj ili u vlastitom domu ili drugoj ustanovi gdje će isti imati potpunu i čovjeka dostojnu njegu

-         osigurati mu odjeću, obuću, hranu primjerenu njegovim životnim potrebama i dobi.

-         nakon smrti sahraniti ga u skladu sa mjesnim, vjerskim ili nacionalnim običajima.

Ukoliko Primatelj uzdržavanja za života izrazi posebnu želju po pitanju sahrane a koja je u mogućnosti ili stvarnim prilikama moguća za Davatelja, Davatelj se obvezuje da mu ispuni posljednju volju i želju po pitanju sahrane.

 

                                                          Član 2

 

Ukoliko bi se odnosi između Davatelja i Primatelja za života toliko narušili da više ne bi bilo moguće izvršavati stavke ovog Ugovora, svaka strana može podnijete zahtjev za raskid.

 

                                                          Član 3

Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove (iako se može drukčije ugovoriti)

                                                         Član 4

Umre li Davatelj uzdržavanja prije Primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke, ako oni na to pristanu.
Ne pristanu li na produženje ugovora o Dosmrtnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje.
Ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje.

 

                                                        Član 5

Sve troškove oko realizacije ovog Ugovora snosi Davatelj

 

                                                        Član 6

 

Ugovor je objim ugovornim stranama pročitan i objašnjen, obje strane su ga razumjele, složile su se oko svih člaaka Ugovora te ga u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju.

 

 

U ___________________________ dana ____________________ 20___

 

 

 

PRIMATELJ UZDRŽAVANJA                                 DAVATELJ UZDRŽAVANJA

 

__________________________                                 _________________________